W poniższym poradniku przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczącą leczenia uzdrowiskowego w ramach opieki zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na wstępie należy zaznaczyć, że leczenie uzdrowiskowe wg. NFZ ma na celu kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Skorzystać z niego mogą wyłącznie osoby, które są wystarczająco sprawne, aby odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielne oraz zdolne do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Choć samo leczenie jest nieodpłatne, to w przypadku pobytu, pacjent ponosi koszty noclegów i wyżywienia.

Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ, należy uzyskać skierowanie. Może je wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Powinno ono być dostarczone (przez lekarza lub pacjenta) do oddziału wojewódzkiego NFZ. Następnie jest ono weryfikowane przez zatrudnionego przez Fundusz lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Po zaakceptowaniu celowości, lekarz wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Co to jest uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne?

To forma leczenia uzdrowiskowego w wybranym przez siebie terminie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Osoba korzystająca z leczenia ambulatoryjnego sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia schorzenia świadczeniobiorcy oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem Funduszu. We własnym zakresie pacjent zapewnia sobie wyżywienie i zakwaterowanie w danej miejscowości uzdrowiskowej (w samym domu sanatoryjnym lub na kwaterze prywatnej) natomiast NFZ płaci za świadczenie medyczne – zabiegi. Takie leczenie trwa od 6 do 18 dni.

Jakie są rodzaje leczenia uzdrowiskowego?

Leczenie dorosłych:

 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - trwa 21 dni - pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku.
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych - trwa 21 dni - pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego).
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku.
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - trwa 28 dni, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego).

Leczenie dzieci:

 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne pod nadzorem opiekuna prawnego lub same - wówczas kierowane są na leczenie w ramach leczenia szpitalnego dla dzieci. Leczenie sanatoryjne dzieci jest bezpłatne, opiekunowie natomiast ponoszą pełną odpłatność za swój pobyt. (w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym – do lat 18),
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

Gdzie można znaleźć listę uzdrowisk?

Wykaz sanatoriów dostępny jest w naszym serwisie.

Ile czasu czeka się na sanatorium?

Obecnie czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne wynosi około 17- 32 miesięcy, licząc od dnia wpływu skierowania.

Ile czasu jest ważne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

18 miesięcy, po tym czasie podlega weryfikacji.

Jak często można korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

W przypadku dorosłych - określono zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej - nie częściej niż raz na 18 miesięcy. W przypadku dzieci nie ma określonej częstotliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Jaki jest czas trwania leczenia uzdrowiskowego?

 • Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - trwa 21 dni,
 • Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych - trwa 21 dni,
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni,
 • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - trwa 28 dni,
 • Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci trwa 21 dni, leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci trwa 27 dni.

Czy można wykorzystać jednocześnie kilka skierowań na leczenie uzdrowiskowe?

W przypadku wpłynięcia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, otrzymuje ono numer pierwszego złożonego skierowania i jest oceniane przez lekarza w oddziale. Jest traktowana jako aktualizacja stanu zdrowia pacjenta.

Dlaczego w innym województwie czeka się krócej na sanatorium a w innym dłużej?

Wpływ na czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w poszczególnych oddziałach mają między innymi środki finansowe przeznaczone na leczenie uzdrowiskowe, populacja na terenie danego województwa, liczba złożonych skierowań do oddziałów NFZ, które w zależności od nasilenia są podstawą do wskazań na leczenie uzdrowiskowe.

Czy jest odpłatność za leczenie uzdrowiskowe?

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania jest tylko w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Jakie należy spełnić warunki aby otrzymać skierowanie do sanatorium ze zwrotów?

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty. Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

Po jakim okresie można złożyć następny wniosek o leczenie sanatoryjne?

O wypisaniu kolejnego wniosku do sanatorium decyduje lekarz po zbadaniu pacjenta i ustaleniu, czy skutki leczenia sanatoryjnego jeszcze się utrzymują czy nie, a tym samym czy konieczny jest kolejny pobyt na kuracji. O akceptacji złożonego wniosku decyduje lekarz balneoklimatolog.

Według obowiązującego prawa, zalecaną częstotliwością korzystania z tego świadczenia jest raz na 18 miesięcy. Wobec powyższego Oddział Funduszu nie będzie mógł potwierdzić skierowania wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy od ostatniego dnia pobytu w uzdrowisku.

Gdzie mogę zapoznać się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi leczenia uzdrowiskowego?

Podstawowe przepisy zawarte są w następujących aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 835),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 23 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 168),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. Nr 14) z dnia 5 stycznia 2012 r.
Możesz ocenić ten artykuł: